Stadgar för den ideella föreningen Norrköpings Curlingklubb med hemort i Norrköpings kommun, bildad den 12 december 1917.

INNEHÅLL                                             

 

KAPITEL 1                  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER                                                                                   

 • 1 Ändamål
 • 2 Sammansättning
 • 3 Tillhörighet m m
 • 4 Beslutande organ
 • 5 Firmateckning
 • 6 Verksamhets- och räkenskapsår
 • 7 Stadgetolkning
 • 8 Stadgeändring
 • 9 Upplösning av klubben

 

KAPITEL 2                   KLUBBENS MEDLEMMAR

 • 10 Medlemskap
 • 11 Utträde
 • 12 Uteslutning m m
 • 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
 • 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

KAPITEL 3                   ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 • 15 Tidpunkt, kallelse
 • 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
 • 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
 • 18 Beslutsförhet
 • 19 Beslut och omröstning
 • 20 Valbarhet
 • 21 Ärenden vid årsmötet
 • 22 Extra årsmöte

 

KAPITEL 4                   VALBEREDNINGEN

 • 23 Sammansättning, åligganden

 

KAPITEL 5                   REVISORER

 • 24 Revision

 

KAPITEL 6                   STYRELSEN

 • 25 Sammansättning
 • 26 Styrelsens åligganden
 • 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
 • 28 Överlåtelse av beslutanderätten
 • 29 Bildande av sektion

 

KAPITEL 7                   TVIST

 • 30 Skiljeklausul

 

 

Bilagor:

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Svenska Curlingförbundets godkännande

                     

Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      Ändamål

Klubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva curlingspel i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” (bilaga) med målsättningen att ge medlemmar på alla nivåer möjlighet att utveckla sitt curlingspel. Klubben ska verka för att främja och öka curlingidrotten inom sitt verksamhets­område. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §      Sammansättning

Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som med­lemmar.

3 §      Tillhörighet m m

Klubben är medlem i Svenska Curlingförbundet (SCF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör dessutom Östergötlands Idrottsförbund (Distriktsidrottsförbund = DF) samt Småland-Östergötlands Curlingförbund (Specialidrottsförbund = SDF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SCF:s styrelse eller respektive SDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §      Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §      Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

6 §      Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april nästkommande år.

7 §      Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i klubben att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna ska i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 30 §.

8 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §      Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid respektive årsmöte.

I beslut om upplösning av klubben ska anges dels att klubbens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m m ska arkiveras t ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions­berättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas Svenska Curlingförbundet.

 

Kapitel 2 KLUBBENS MEDLEMMAR

10 §    Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Medlemmarna kan vara såväl aktiva som passiva. Genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte kan klubben utse hedersmedlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 §    Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom föreskriven tid uppmanas att betala inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit påminnelsen härom. Underlåter medlemmen det och styrelsen inte beviljar medlemmen anstånd ska medlemmen anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 §    Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har för­summat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksam­het eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen och anseende.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för detta redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av klubbens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens angelägenheter,
 • ska betala medlemsavgift senast den 1 oktober samt de övriga avgifter som beslutats av klubben,
 • ska bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte,
 • ska erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
 • ska följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubben samt följa de i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt, dock senast ett år efter utträdet,

 

 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 §    Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom SCF.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SCF.

 

Kapitel 3 ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till före­dragningslista ska senast två veckor före årsmötet tillsändas med­lemmarna via e-post, anslås på anslagstavlan och klubbens hemsida.

Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av klubben med annan klubb eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar ska det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelse samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §    Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §    Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag, för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen, avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §    Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Ar­betstagare inom klubben eller klubbens bolag får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i klubben.

21 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 13. a) klubbens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 15. c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
 16. d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 17. Val av 2 – 4 representanter att företräda klubbens aktier vid bolagsstämma i klubbens bolag.
 18. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §    Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Om extra årsmöte inte påkallas, förordas ändå att medlemsmöte hålls, under hösten i syfte att dryfta den sportsliga verksamheten samt klubbens intressen och angelägenheter i klubbens bolag.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom två veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillsändas medlemmarna senast en vecka före mötet via brev eller e-post, om sådan är anmäld och publiceras på klubbens hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

Kapitel 4 VALBEREDNINGEN

23 §    Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Målsättning ska vara att bägge könen samt att olika åldersgrupper ska vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag genom anslag i klubblokalen, på klubbens hemsida eller på annat lämpligt sätt.

 

Kapitel 5 REVISORER

24 §    Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

 

Kapitel 6 STYRELSEN

25 §    Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 – 6 övriga ledamöter. Målsättning ska vara att bägge könen samt att olika åldersgrupper ska vara representerade

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befatt­ning inom styrelsen.

26 §    Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SCF:s och dessas stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för klubben gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
 • ansvara för och förvalta klubbens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §
 • förbereda årsmöte, och
 • upprätthålla en arbetsordning för styrelsearbetet.

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över för­eningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till proto­kollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 § Bildande av sektion

Beslut om bildande av sektion fattas av klubbens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Kapitel 7 TVIST

30 §    Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och klubben får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SCF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

  

Bilaga

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxen­idrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I bredd­idrotten är trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi utformar vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte, reviderad på RF-stämma maj 2005)